Nawigacja
Portal
  Start
  Artykuły
  Wykłady Mp3
  Pobierz - Oglądaj
  Galerie
  Linki
  O nas
  Kontakt
  Szukaj

Materiały
  Biblia online
  Wielki Bój
  Grzech nad wami panować nie będzie
  Czas Się Wypełnił - poselstwo trzech aniołów

2017- 500 lat po Lutrze!
Ostatnie Wykłady
Noworoczny apel 11366
Jestem dłużnikiem 10898
Uciec z czarnej dziu... 10061
Wystarczy zepsuta la... 7329
Usuńcie przeszkodę 7164
Losowa Fotka
wędrówki lasem
wędrówki lasem
Krajobrazy
Ostatnie Artykuły
WAGGONER E. J. - JEZ...
SALLY HOHNBERGER - P...
WHITE E. G. - OSTATN...
WHITE E. G. - PRZYCZ...
13 - PRAKTYCZNE PRZY...
13 - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY WYZWOLENIA Z NIEWOLI

Chrystus i Jego Sprawiedliwość

Strona 1 z 2 1 2 >


Rozważmy teraz kilka ilustracji mocy wiary do wyzwolenia z niewoli. Zacytujemy Łuk. 13,10-17: „A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzeki do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy, przeciwnicy jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich dokonywał.”

Możemy pominąć wydziwiania obłudnego przywódcy, by rozważyć cud. Kobieta była zniewolona, my, poprzez bojaźń śmierci byliśmy przez całe nasze życie poddani niewoli. Szatan związał kobietę; szatan także zastawia sidła na nasze stopy i chwyta nas w niewolę. Kobieta ta w żaden sposób nie mogła sobie pomóc; nasze niemoce również pochwyciły nas tak, że nie jesteśmy w stanie spojrzeć do góry (Ps. 40.12). Słowem i dotykiem, Jezus uwolnił kobietę z jej niemocy; my także mamy tego samego, miłosiernego Arcykapłana teraz w niebie, dotkniętego poczuciem naszych niemocy i tym samym słowem uwolni nas od zła.

Z jakiego powodu były spisane cuda uzdrawiania, jakie Jezus dokonywał? O tym mówi nam Jan. Nie, aby nam pokazać, że Jezus potrafi uzdrawiać choroby, lecz by pokazać Jego moc nad grzechem (zobacz Mat. 9.2-8). A Jan mówi: "I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego." (Jan 20.30,31).

Widzimy więc, że one są zapisane po prostu jako lekcje poglądowe miłości Chrystusa, Jego gotowości do uzdrawiania i Jego mocy nad dziełami szatana, nieważne czy w ciele, czy w duszy. Jeden cud więcej musi wystarczyć w tej kwestii. Zapisany jest w Dziejach Apostolskich rozdz. 3. Nie będę cytował całego opisu, ale proszę czytelnika, by podążał uważnie za nim w swej Biblii.

Piotr i Jan widzieli u wrót świątyni człowieka, ponad czterdziestoletniego, chromego od urodzenia. Żebrał i Piotr poczuł się pobudzony przez Ducha, by dać mu coś lepszego od złota i srebra. Powiedział: „W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.” (wiersze 6-8).

Ten znaczący cud, dokonany na kimś, kogo wszyscy widzieli, spowodował cudowne poruszenie pośród ludu; a gdy Piotr zobaczył ich zdumienie, zaczął mówić jak ten cud został wykonany:
„Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakobyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców waszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność; wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię jego wzmocniło jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich.” (wiersze 12-16).

Teraz zastosujmy to praktycznie. Człowiek był chromy od łona swojej matki, niezdolny, by sobie pomóc. Bardzo chciałby chodzić, ale nie mógł. Podobnie my wszyscy możemy powiedzieć z Dawidem: „Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja.” (Ps. 51,5). W konsekwencji, z natury jesteśmy słabi tak, że nie potrafimy czynić tego, co chcielibyśmy. Tak jak każdego roku w życiu tego człowieka rosła jego niezdolność do chodzenia przez wzrost wagi jego ciała, przez co jego lędźwie nie stawały się silniejsze, tak samo jest z powtarzaną praktyką grzechu, gdy stajemy się starsi, wzmacnia się jego moc nad nami. Było całkowicie niemożliwym dla tego człowieka by chodzić, jednak imię Chrystusa, przez wiarę w nie, dało mu doskonałe zdrowie i wolność od niemocy. Tak więc, przez wiarę, która jest przez Niego, każdy człowiek może być uczyniony zdrowym i zdolnym do czynienia rzeczy wcześniej niemożliwych. Gdyż rzeczy niemożliwe dla człowieka, są możliwe dla Boga. On jest Stwórcą. Tym, którzy nie mają sił, dodaje mocy. Jednym z cudów wiary, jak pokazane jest w przypadku starodawnych czcigodnych, jest to, że w słabości byli uczynieni mocnymi.

Przez te przykłady, widzimy jak Bóg wyzwala z niewoli tych, którzy Mu ufają. A teraz chciejmy poznać, w jaki sposób może być utrzymana ta wolność. Widzimy, że z natury wszyscy są niewolnikami grzechu i szatana i skoro tylko poddajemy się Chrystusowi, zostajemy wyzwoleni z mocy szatana. Paweł mówi: „Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości?" (Rzym. 6,16). A więc, skoro tylko stajemy się wolni od niewoli grzechu, stajemy się niewolnikami Chrystusa. Faktycznie, sam fakt uwolnienia nas z mocy grzechu, w odpowiedzi na naszą wiarę, udowadnia Bożą akceptację nas jako Jego niewolników. Stajemy się faktycznie niewolnikami Chrystus; ale kto jest niewolnikiem Pana, ten jest wolnym człowiekiem, gdyż jesteśmy powołani do wolności (Gal. 5,13), i gdzie Duch Pana, tam jest wolność (2Kor. 3,17).

I teraz przychodzi znowu konflikt. Szatan nie ma zamiaru oddać swego niewolnika tak chętnie. Przychodzi uzbrojony w narzędzie ostrej pokusy, by znowu sprowadzić nas do swej służby. Wiemy poprzez smutne doświadczenie, że jest potężniejszy od nas, że bez pomocy nie możemy się mu oprzeć. Czujemy strach przed jego mocą i wołamy o pomoc. I wtedy przywołujemy do naszego umysłu fakt, że już dłużej nie jesteśmy niewolnikami szatana. Poddaliśmy się Bogu, zatem On zaakceptował nas jako Swych niewolników. Więc możemy powiedzieć z psalmistą: "O Panie, jam sługa twój, syn służebnicy twojej, rozwiązałeś pęta moje." (Ps. 116,16). A fakt, że Bóg rozwiązał więzy, jakimi szatan nas spętał - a czyni to, jeśli wierzymy, że może - jest dowodem, że Bóg będzie nas chronił, gdyż troszczy się o Swą własność i mamy zapewnienie, "że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa" (Filip. 1,6). I w tej ufności jesteśmy silni, by sprzeciwić się.

Zatem, jeśli poddaliśmy się Bogu, by być Jego niewolnikami, tak też się staje, czy innymi słowy, jesteśmy instrumentami sprawiedliwości w Jego rękach (czytaj Rzym. 6.13-16). Nie jesteśmy bezwładnymi, bez życia, obojętnymi narzędziami, takimi jakie używa rolnik, nie mającymi głosu co do tego, jak będą użyte, ale żywymi, inteligentnymi narzędziami, którym zezwolono wybierać swe czynności. Pomimo tego, termin instrument, oznacza narzędzie - coś, co jest pod całkowitą kontrolą rzemieślnika. Różnica pomiędzy nami a narzędziami mechanika jest taka, że my możemy wybrać, kto nas będzie używał i w jakim rodzaju służby będziemy zatrudnieni; ale dokonując wyboru i oddając się w ręce robotnika, mamy w taki sposób być dopasowani w jego rękach, w jakim jest narzędzie, które nie ma głosu jak będzie użyte. Kiedy poddajemy się Bogu, mamy być w Jego rękach jak glina w rękach garncarza, aby mógł czynić z nami to, co Mu się podoba. Nasza wola leży w wyborze, czy pozwolimy, czy nie, czynić w nas to, co jest dobre.

Ta idea bycia narzędziami w rękach Boga jest cudowną pomocą do zwycięstwa wiary, kiedy jest w pełni pojmowana. Zauważ, co narzędzie może uczynić, polegając całkowicie na osobie, w której rękach jest. Oto, na przykład, metal. Jest niewinny sam w sobie, jednak może być użyty do najnikczemniejszych celów, jak również do tego, co jest użyteczne. Jeśli znajdzie się w rękach o złym charakterze, może być użyty do uczynienia fałszywej monety. Z pewnością nie będzie służyć żadnemu, dobremu celowi. Lecz, jeśli znajdzie się w rękach uczciwego, szlachetnego człowieka, z pewnością nie uczyni żadnej szkody. Podobnie, kiedy jesteśmy niewolnikami szatana, nie czynimy dobra (Rzym. 6,20), ale teraz, oddając się w ręce Boga, wiemy, że nie ma żadnej niesprawiedliwości w Nim, więc, jako instrument w Jego rękach, nie możemy być użyci do żadnego złego celu. Poddanie się Bogu musi być tak całkowite, jak poprzednio było szatanowi, gdyż apostoł mówi:

"Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu." (Rzym. 6,19).
Strona 1 z 2 1 2 >
Losowy cytat
  "Kto mądry, niech to zrozumie, a kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają." Ozeasz 14,9

[Wiecej cytatów]
POLECAMY

Studio nagrań ADeeS

Niezwykła książka "Ucieczka do Boga"

"Życie w mocy Boga" Jim Hohnberger

"Bądź rodzicem w mocy Ducha" Sally Hohnberger

Portal nadzieja.pl

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Oficjalna strona KADS-darmowe Znaki Czasu

Maranatha.pl

Download
Najchętniej pobierane
"POKONAĆ GOLIATA" C... 20925
Nick Vujicic - bez ... 16501
05. Czy naprawdę wi... 12325
"Czas się wypełnił" 7774
e-Biblia 3.10 complete 7376
"Wczesne Pisma" E.G... 7307
"Grzech nad wami pa... 6878
DATUR - Cezary Rogo... 6679
Ostatnio dodane
2017- 500 lat po Lu... 1162
07. Od religii do c... 4122
06. Punkt zwrotny 3508
05. Czy naprawdę wi... 12325
04. Wybiórczy słuch 3406
03. Spektrum wyborów 3139
02. Wracając do Boga 3142
01. Religia - Czy t... 3132