Ostatnie Imperium

Ostatnie Imperium

Zakładam, że wielu z was zna już tło tego rozdziału – 2 rozdziału Księgi Daniela. Tak więc to, co zamierzamy teraz zrobić, to przejść bezpośrednio do proroctwa o wielkim posągu.
Spójrzmy na 2 rozdział Księgi Daniela wiersz 31.
Daniel zaczyna tutaj podawać królowi opis wielkiego posągu. Zwróćcie razem ze mną uwagę na to, co Biblia ma do powiedzenia w wierszu 31. „Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą…” Co Biblia mówi? Wielki posąg. Ile posągów? Tylko jeden. Król widział jeden posąg. Zapamiętajcie to. Biblia mówi, że: „…wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.” I dalej wiersze 32-34: „Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.” Wiersz 35: „Tedy się skruszyło społem żelazo, glina, miedź, srebro i złoto…” (BG). Jakie tu jest słowo? – „…społem…” Zostało to skruszone społem! „…i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.”
Rozważmy teraz interpretację.

Od wiersza 36 Biblia mówi: „ Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego…” Jestem przekonany, że królowi było miło słuchać czegoś takiego. W pewnym sensie schlebiało mu to. Gdy więc wypełnił się tymi dobrymi myślami, wtedy Daniel powiedział: „…ty jesteś głową ze złota.” Zatem mamy tu pierwszą interpretację: „Ty jesteś głową ze złota”. To znaczy, że głowa ze złota reprezentuje króla Nebukadnesara. Jednakże ponieważ król Nebukadnesar jest głową królestwa babilońskiego, dlatego głowa ze złota reprezentuje królestwo babilońskie.
Dalej Biblia mówi w wierszu 39: „Ale po tobie powstanie inne…” Jakie jest następne słowo? – „…królestwo…” Zatem nie mówimy tutaj o królach, ale o królestwach! Po królestwie Babilonu nastanie inne królestwo. „…słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.” Wiersz 40: „Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.”
Chciałbym, abyście zwrócili uwagę na pewną bardzo ważną rzecz. Oto ona.
Gdy Daniel rozpoczął interpretację snu, powiedział: „Ty jesteś głową ze złota”. Było to bardzo krótkie stwierdzenie. Potem, kiedy przechodzi do drugiego królestwa, informacja jest naprawdę bardzo nieznacznie większa: „…po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje…” Potem, kiedy przechodzi do trzeciego, informacja jest mniej więcej tej samej wielkości co wcześniejsza: „…potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.” Gdy jednak przechodzi do czwartego królestwa, królestwa z żelaza, informacja jest znacznie większa. Dlaczego zatem Bóg daje nam więcej informacji o czwartym królestwie, królestwie z żelaza, niż o innych królestwach? Być może intencją Boga jest, abyśmy wiedzieli więcej o czwartym królestwie. Potem przechodzimy do stóp i jak wiele informacji tutaj mamy? Wiersze 41-43: „A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną.”

Rzeczą oczywistą jest, że gdy dochodzimy do królestwa, które przedstawione jest przez stopy, królestwa z żelaza i z gliny, Bóg daje nam największą ilość informacji. Dlatego też możemy wnioskować, że Bożym zamierzeniem jest abyśmy wiedzieli najwięcej na temat stóp, niż przypuszczalnie odnośnie innych królestw.

Znamy już to proroctwo. Powiedzcie mi raz jeszcze, co reprezentuje głowa ze złota? – Babilon. Ramiona ze srebra? – Medopersja. Brzuch z miedzi? – Grecja. Nogi z żelaza? – Rzym. A jaka jest interpretacja stóp po części z żelaza po części z gliny? Bardzo interesującą rzeczą jest to, że nie słyszę jednej odpowiedzi ze strony widowni. Mówi mi to, że być może panuje pewnego rodzaju zamieszanie. Chcemy zatem zinterpretować, co oznaczają te stopy.
Zgodnie z Biblią jedną rzecz wiemy na pewno – pozwolimy, aby Biblia nam to wyjaśniła. Spójrzmy w 2 rozdział Księgi Daniela i wiersz 42: „ A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że…” Jakie jest tu słowo? – „…królestwo…”
Zauważcie pewną bardzo interesującą rzecz. Oto ona.

Biblia nazywa stopy królestwem. Jednakże Biblia nie mówi, że jest to piąte królestwo. Być może z historii wiemy, że było piąte królestwo po tym czwartym królestwie – rzymskim imperium. Jednak zgodnie z językiem Biblii, Biblia nie mówi, że mamy tu piąte królestwo. Pamiętacie, jeśli chodzi o królestwo Babilonu powiedziano: „Ty jesteś głową ze złota”. Potem Daniel mówi „inne królestwo”, wskazując bardzo wyraźnie, że nastąpi inne królestwo. Potem Daniel używa tego zwrotu „powstanie inne, trzecie królestwo”, zapewniając, że jest to trzecie królestwo. Potem gdy przechodzi do następnego mówi: „potem powstanie inne, czwarte królestwo”. Z całą pewnością mamy: pierwsze, drugie, trzecie i czwarte królestwo! Gdy jednak przechodzimy do stóp, to Biblia nie mówi: „tutaj mamy inne, piąte królestwo”. Co Biblia stara się powiedzieć? Być może to, że królestwo stóp… Słuchajcie uważnie! Królestwo z żelaza i gliny jest kontynuacją czwartego królestwa.

Dlatego też czwarte królestwo ma dwie fazy:
– faza numer I – lite żelazo,
– faza numer II – żelazo i glina.
Gdy zatem patrzycie na ten posąg w oparciu jedynie o język Biblii, to ile mamy królestw w tym posągu? Cztery.

Rzeczą dość ciekawą jest, że kiedy studiujecie 7 rozdział Księgi Daniela to macie tam królestwa. A królestwa są reprezentowane przez co? Przez zwierzęta. Ci, którzy studiują Biblię, powiedźcie mi, ile jest tam zwierząt? Cztery, nie pięć! Cztery zwierzęta. Dlatego też ile królestw mamy w 7 rozdziale Księgi Daniela? Cztery królestwa. Jednakże, gdy patrzycie na czwarte królestwo, straszne zwierzę, to zwierzę to ma dwie fazy:

– faza numer I – straszne zwierzę bez rogów.
Potem miał miejsce okres przejściowy – wyrosło 10 rogów, ale 3 z nich zostały wyrwane. I teraz zwierzę ma 7 rogów, ale wśród tych rogów jest co? Mały róg. Tak więc to zwierzę ma dwie fazy.
– faza numer I – straszne zwierzę bez rogów,
– faza numer II (przeskoczymy tutaj tę fazę przejściową) – zwierzę z małym rogiem.

Muszę zatem powiedzieć, że królestwo z żelaza i gliny należy uważać za królestwo będące kontynuacją imperium rzymskiego.
Królestwo z żelaza i gliny ma cechy imperium rzymskiego. Oczywiście rzymskie imperium zostało zniszczone politycznie w 476 r., ale cechy charakterystyczne imperium rzymskiego trwały po roku 476.

Czym zatem jest królestwo z żelaza i gliny? Musi to być królestwo będące drugą fazą imperium rzymskiego. Pojawia się ono po roku 476.
Dalej Biblia kontynuuje opis tych stóp.

Księga Daniela rozdział 2 i wiersz 41. Biblia mówi: „A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie…” – Jakie? – „…rozdzielone…” Brzmi to jak zła wiadomość. Opis królestwa z żelaza i gliny wygląda zatem następująco: „królestwo będzie rozdzielone”. Dlatego też w tych stopach są małe królestwa! To jest jasne.
Jednak Biblia mówi dalej – spójrzcie ze mną: „…lecz będzie miało coś z trwałości żelaza…” (przyp. tłum. wg przekładu Biblii Gdańskiej „…mocy żelaznej…”). Bardzo interesujące jest to, że Biblia używa tu słowa „moc”, ponieważ w języku oryginalnym słowo „Rzym” oznacza „moc, potęgę”. Posiada ono zatem moc rzymskiego imperium. Dlatego też, chociaż imperium jest rozbite, podzielone, posiada nadal moc rzymskiego imperium.
Pozwólcie, że zapytam was, co jest mocą imperium rzymskiego? Co Biblia mówi na ten temat? Wróćmy do wiersza 40, w którym Biblia mówi: „Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo…” A co robicie żelazem? „…bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.” Jakie słowo jest tu powtórzone więcej niż raz? Słowo „kruszy”. Mocą żelaza jest więc to, że może ono kruszyć i łamać. Oznacza to niszczącą moc rzymskiego imperium. Może ono niszczyć i pustoszyć, a według historii może ono prześladować.

Dlatego też powtórzmy: czym są stopy?
1. są drugą fazą imperium rzymskiego,
2. mają moc żelaza – to znaczy, że jest to również moc prześladowcza,
3. jest tam wiele małych królestw, jest ono podzielone.
Rozważmy teraz jeszcze inną rzecz.

Wielokrotnie, gdy słyszymy prezentacje 2 rozdziału Księgi Daniela bardzo rzadko słyszymy na temat gliny. Co w Biblii reprezentuje glina? A Biblia mówi, jakiego rodzaju jest to glina. Jest to glina garncarska (BG). Zatem co w Biblii reprezentuje glina garncarska? Księga Izajasza rozdział 64.
Jest jeszcze kilka innych wierszy, ale nie mamy czasu, żeby je wszystkie zobaczyć. Pozwólcie więc, że pokaże wam jeden główny.

Księga Izajasza rozdział 64 i wiersz 8. Biblia mówi: „Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy…” – czym? – „…gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!” Powiedzcie mi zatem z Biblii co reprezentuje glina garncarska? Ona reprezentuje nas, a w tamtym czasie reprezentowała Izraelitów! Glina garncarska reprezentuje Izraelitów, a Izraelici, mówiąc prostym językiem, reprezentują lud Boży. Możemy też powiedzieć, że reprezentują oni kościół.
Gdy więc Biblia mówi, że stopy są z żelaza i gliny, to żelazo ma moc żelaza. To znaczy, że ma ono nadal cechy charakterystyczne imperium rzymskiego, rzymską władzę polityczną. Jest ono jednak razem z gliną, a glina reprezentuje kościół.

Gdy w Duchu Proroctwa jest mowa na temat stóp z żelaza i gliny, to jest tam powiedziane, że żelazo i glina to moc państwowa i moc kościelna. Dlatego też stopy z żelaza i gliny reprezentują kościół i państwo.

Powiedzcie mi zatem, jakie królestwo mamy w stopach?
Owszem, istnieje tam wiele małych królestw. Biblia używa jednak zwrotu „jedno królestwo”, jakby były one jednym posiadającym cechy charakterystyczne rzymskiej mocy politycznej i kościoła.
Jakie królestwo pojawiło się zatem po roku 476, mając cechy charakterystyczne rzymskiej potęgi politycznej oraz cechy charakterystyczne kościoła i nadal ma moc prześladowania? Nie ma innego królestwa niż papiestwo. Papiestwo, w którym państwo zjednoczone jest z kościołem. To papiestwo znajdujemy w stopach.

Możecie jednak powiedzieć: „Biblia mówi, że jest tu glina garncarska, czyli lud Boży. Czy to znaczy, że lud Boży zmieszany jest z państwem?” Zobaczmy co Biblia ma do powiedzenia. Wróćmy do Księgi Daniela rozdziału 2.
Księga Daniela rozdział 2 i wiersz 41, Biblia mówi: „A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z…” Jakiego rodzaju gliną? – „…ziemią gliniastą.” Chwileczkę, tutaj mamy dokładniejszy opis tej gliny. Jaki jest to rodzaj gliny? Jest to ziemia gliniasta. Daje nam to wyobrażenie, że nastąpiła pewna zmiana z gliny garncarskiej na ziemię gliniastą. A czy dalej mamy opis tej ziemi gliniastej? Tak, w wierszu 43: „A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy: zmieszają się z sobą…” Ponownie mamy więc w tych stopach opis ziemi gliniastej. Jaki wniosek możemy z tego wyciągnąć? Otóż, nadal ma ona cechy charakterystyczne gliny garncarskiej. Jednak Biblia mówi, że jest to ziemia gliniasta.

Czy pomiędzy ziemią gliniastą a gliną garncarską jest duża różnica? Owszem, istnieje pewna różnica. Co Biblia mówi na temat ziemi gliniastej? Wiemy, że Biblia mówi, iż glina garncarska oznacza lud Boży. Co jednak Biblia mówi na temat ziemi gliniastej? Otwórzcie ze mną Biblie na Księdze Psalmów na rozdziale 40. Psalm 40 i wiersz 3: „Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego” (przyp. tłum. w oryginale „błoto grząskie” jest tym samym słowem co „ziemia gliniasta” i oznacza ono również „glinę błotnistą”). Powiedzcie mi zatem z Biblii co oznacza „ziemia gliniasta”? Oznacza dół zagłady. „Błoto grząskie” jest więc przeciwieństwem jakiego sformułowania w tym tekście? „…Postawił na skale nogi moje. Umocnił kroki moje.” Biblia mówi, że Bóg wyciąga nas z błota grząskiego i stawia na skale, dlatego też, to błoto grząskie lub ziemia gliniasta musi być przeciwieństwem skały. Wiemy, że skała reprezentuje Jezusa Chrystusa, a kościół zbudowany jest na skale. Jeśli więc kościół opisany jest jako ziemia gliniasta, to jakiego rodzaju jest to kościół? Jest to kościół odstępczy. W oryginalnym języku to słowo „błotnisty” znaczy również brud. A co robicie z brudem? Usuwacie go. Jest to więc kościół odstępczy.

Co zatem mamy w tych stopach? Mamy:
 cechy charakterystyczne imperium rzymskiego,
 odstępczy kościół chrześcijański,
 powstaje on po roku 476,
 i ma on moc prześladowczą.

Panie i panowie, zgodnie z historią tą mocą nie jest nikt inny jak papiestwo.
Zróbmy teraz mały przegląd. Mamy:
 Babilon
 Medopersję
 Grecję
 Rzym

A potem mamy papiestwo.
Widzicie, moi przyjaciele, gdy studiujecie proroctwo biblijnie bardzo uważnie, to Rzym ma dwie fazy. Faza numer I – mówimy, że jest to pogański Rzym. Faza numer II – mówimy, że jest to papieski Rzym.

A dalej, co widzimy? Widzimy zstępujący kamień, który niszczy cały ten posąg. A jak wiemy, co symbolizuje ten kamień? Symbolizuje on Jezusa przychodzącego po raz drugi. Być może wielu z was już to wiedziało, dlatego postudiujemy nieco głębiej.
Spójrzcie na posąg. Rzeczą bardzo interesującą jest to, że Bóg nie użył – słuchajcie uważnie! – Bóg nie użył tutaj pięciu posągów. Nie mamy tu jednego posągu z litego złota, jednego posągu z litego srebra, jednego posągu z litej miedzi, jednego posągu z litego żelaza i jednego posągu z litego… – wyrażając to oksymoronem – z litego żelaza i gliny. Użył on tylko jednego posągu, by opisać te królestwa. Sprawia to dla mnie wrażenie, że te królestwa są w jakiś sposób połączone.
Rzeczą ciekawą jest zauważyć, że głowa jest wspierana przez ramiona – przez niższą część ciała, a ta niższa część ciała wspierana jest przez jeszcze niższą część ciała, a ta niższa część ciała wspierana jest przez nogi, a nogi wspierane są przez stopy. Co to oznacza? Gdy Babilon został zniszczony przez Medopersję, to Babilon zniszczony został jako królestwo. Jednakże cechy charakterystyczne Babilonu – jego kultura, podobnie język, ale przede wszystkim religia – religia Babilonu istniała dalej w Medopersji. Gdy więc Medopersja zaistniała w historii, to była ona zlepkiem cech charakterystycznych Bablionu i Medopersji. Gdy Grecja podbiła Medopersję, to Grecja złożona była z królestwa Babilonu i Medopersji oraz Grecji. Gdy Rzym objął panowanie to było to królestwo złożone z cech charakterystycznych Babilonu, Medopersji, Grecji i samego Rzymu. Dlatego też, kiedy mamy królestwo stóp z żelaza i gliny, to królestwo to – papiestwo – jest zlepkiem Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu.

Czy mamy w Biblii opis, który mówiłby: „Tak, papiestwo ma cechy charakterystyczne Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu”? Owszem mamy. Gdzie jest ten opis? W Księdze Objawienia rozdział 13. Gdy zatem bardzo uważnie studiujecie 2 rozdział Księgi Daniela, to daje on wam wstępny opis do Księgi Objawienia rozdziału 13.

Co mamy w Księdze Objawienia rozdział 13? Zobaczmy, co mówi Biblia.
Księga Objawienia rozdział 13 i wiersz 1. Zakładam, że studiowaliście wcześniej to proroctwo i rozumiecie używaną tu terminologię, dlatego przejdę do sedna sprawy. W wierszu 1 Biblia mówi (przyp. tłum. w polskich przekładach jest to rozdział 12 i wiersz 18): „I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim” – morze symbolizuje ludy, narody i języki. „I widziałem wychodzące z morza zwierzę…” – symbolizuje to jego powstanie jako nowego królestwa. „…które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona” – a słowo „bluźnierstwa” wskazuje, że to królestwo ma w jakimś sensie odstępcze religijne cechy charakterystyczne. Mamy tu więc kościół i państwo, oczywiście odstępczy kościół, połączone w postaci tego zwierzęcia.

Zwróćcie jednak uwagę na to, jak wygląda to zwierzę. Wiersz 2: „A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery…” – a pantera symbolizuje jakie królestwo w Księdze Daniela rozdział 7? – Jest to Grecja. Dalej Biblia mówi: „…a nogi jego jak u niedźwiedzia…” Co symbolizuje niedźwiedź w Księdze Daniela rozdziale 7? – Jest to Medopersja. „…a paszcza jego jak paszcza lwa…” – a lew, co symbolizuje lew w Księdze Daniela rozdziale 7? – Jest to Babilon. Czy dostrzegacie tutaj złożone razem cechy charakterystyczne?

Papiestwo ma zatem cechy charakterystyczne Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu, a Biblia mówi także, że to zwierzę otrzymuje coś od kogoś. W wierszu 2 Biblia mówi: „…I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.” Nie mamy tutaj czasu, by wchodzić we wszystkie szczegóły. Ten smok ma dwa znaczenia. Po pierwsze jest to szatan, a po drugie w tym tle ten smok symbolizuje – przeczytajcie „Wielki bój” – ten smok symbolizuje pogański Rzym. Dlatego też, to zwierzę, to podobne do pantery zwierzę posiada cechy charakterystyczne Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu.
Czego możemy się stąd nauczyć? Gdy czytamy Księgę Daniela rozdział 2, to wygląda to tak, jakby ktoś budował imperium. I ten ktoś chce, żeby to jego imperium miało różne cechy charakterystyczne. I on chce, aby to jego imperium miało cechy charakterystyczne Babilonu, Medopersji, Grecji, Rzymu i odstępczego chrześcijaństwa razem ze sobą zmieszane. Wszystkie zmieszane ze sobą. Wygląda to tak, jakby on cierpliwie czekał na swój czas. Nastał Babilon, potem nastała Medopersja… Zazwyczaj budujemy coś od dołu ku górze. W tym proroctwie wygląda jednak na to, że ten posąg, zgodnie z historią, budowany jest od góry ku dołowi. Gdy więc ten posąg zostanie zbudowany, zgodnie z historią, przy końcu świata, wtedy szatan będzie miał swoje ostateczne imperium. Gdy ten posąg zostanie dokończony, gdy zostanie zbudowany wtedy będzie on miał absolutną władzę nad światem. A po co potrzebuje on tych królestw? Oto powód dlaczego.
Gdy patrzycie na to zwierzę składające się z różnych części, jakie imię byście mu nadali? Oczywiście wiemy z proroctwa, że jest tu mowa o pierwszym zwierzęciu, o władzy papieskiej. Jak byście je jednak nazwali patrząc po prostu na jego obraz? Czy nazwalibyście je lwem? Czy nazwalibyście je niedźwiedziem? Panterą? Po prostu nazywamy je zwierzęciem składającym się z różnych zwierząt, mającym różne cechy charakterystyczne.

Spójrzcie więc na to.
Szatan chce mieć różne cechy charakterystyczne z każdego królestwa. Dlatego też, jakie cechy charakterystyczne z Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu są dla niego tak istotne? Jakie cechy charakterystyczne Biblia podkreśla, gdy mówi o tych królestwach? Co mówi Biblia? Ponieważ gdy patrzymy na cechy charakterystyczne tych królestw, to mają one wiele takich cech. Na przykład Babilon znany jest z tego, że miał wiszące ogrody. Babilon jest znany z architektury. Babilon jest znany z mądrości i poznania. Co jednak mówi Biblia wypowiadając się o Babilonie? Gdy Biblia mówi o Babilonie, to co o nim wspomina? Wierzcie lub nie, w Księdze Daniela Babilon znany jest z kultu bożków. Słowo „Babilon” pochodzi od słowa „babel”, a „babel” oznacza zamieszanie. Jednak słowo „Babilon” oznacza „brama wjazdowa boga”. Niektórzy nazywali Babilon miastem wielu bogów. Zatem Babilon według Biblii znany jest z kultu bożków.

Czy wiecie jednak jaki bożek był głównym bogiem Babilonu? Księga Jeremiasza rozdział 50 i spójrzmy na wiersz 2. Biblia mówi: „Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.” Biblia wspomina zatem dwóch bożków Babilonu. Jest to Bel i Marduk lub Merdok. Wierzcie lub nie, Marduk był głównym bogiem w Babilonie. I ten główny bóg Babilonu był tak wielki, że otrzymał około 50 różnych tytułów. Ostatecznie jednak Marduk zyskał sobie nazwę Bel. Jakiego więc rodzaju bogiem jest Marduk? Jest to bóg słońce. A słowo „Bel” oznacza „pan”. Głównym bogiem Babilonu jest więc „słońce” – „pan”. Czy pamiętacie w Księdze Ezechiela, gdy Ezechiel zobaczył odstępstwo w ludzie Bożym? W rozdziale 8. Widział starszych, którzy stali tyłem do świątyni i czcili wschód czego? Słońca!

Gdy więc Biblia mówi o Babilonie, jest to kult bożków, a mówiąc precyzyjniej, jakiego bożka? Słońca! Kult słońca. Szatan chce zatem tego kultu słońca. Chce jakiegoś rodzaju kultu bożków, ale przede wszystkim kultu słońca.

Co jednak z Medopersją, jakie cechy charakterystyczne wspomina Biblia jeśli chodzi o Medopersję? Medopersja jest z czegoś znana w Biblii. Księga Daniela rozdział 6, Księga Estery, Księga Ezdrasza – one wszystkie mają jedną rzecz wspólną – wszystkie mówią o Medopersji, ale mają jedną cechę wspólną. Z czego znana jest Medopersja? Z wydawania czego? Dekretów, praw. Jakiego rodzaju praw? Praw, które nie mogą być zmienione.

Mamy zatem:
 Babilon – kult słońca,
 Medopersja – dekrety, wydawanie praw.

Idźmy dalej. Co wiemy na temat Grecji? Co Biblia mówi na temat Grecji? Otwórzcie ze mną wasze Biblie na 1 liście do Koryntian rozdziale 1 i wierszu 22. Biblia mówi: „Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują”. Wierzcie zatem lub nie, Biblia mówi – także w Księdze Dziejów Apostolskich, podam wam tylko adres tego tekstu, Dzieje Apostolskie rozdział 17 – mówi o ludziach z Aten, którzy jedyne co lubią, to siedzieć i nic nie robić, i mówić o czymś nowym. Filozofowie. Grecja jest znana ze swojej greckiej filozofii. To jest główna cecha charakterystyczna, którą wskazuje Biblia – grecka filozofia. Czym jest grecka filozofia? Humanizm oparty jest na greckiej filozofii. Czym jest humanizm? Humanizm to, mówiąc prostym językiem, poszukiwanie prawdy za pomocą ludzkich metod dla poparcia ludzkich korzyści.

Gdy więc patrzycie na ten posąg to ma on:
 Babilon – kult słońca,
 Medopersja – dekrety i prawa,
 Grecja – grecka filozofia, humanizm, ludzkie korzyści, ludzka mądrość.

Idźmy dalej. Co wiemy na temat Rzymu? Mówiliśmy już na ten temat. Jaka jest główna cecha charakterystyczna Rzymu w Biblii? Jest to prześladowanie, moc niszczenia.
A jakie cechy charakterystyczne mamy w stopach? Żelazo i glinę – kościół i państwo.
Czego zatem możemy się stąd nauczyć? Szatan dąży do tego, aby mieć swoje królestwo.

Szatan chce, aby jego królestwo składało się z takich elementów jak:
 jakiegoś rodzaju kult słońca,
 dekrety,
 grecka filozofia,
 prześladowanie,
 chrześcijaństwo.

Pozwólcie, że opowiem wam historię. Wygląda ona w następujący sposób.
Szatan chce siłą narzucić kult bożków. Zrobi to za pomocą dekretów i będzie to wspierał ludzką filozofią, ludzką mądrością. Będzie starał się narzucić to przez prześladowania, przez groźbę śmierci. Będzie to jednak robił w imieniu Boga. W czasie końca, gdy ten posąg jest już postawiony, gdy można powiedzieć, że posąg jest dokończony, szatan chce panować nad światem przez narzucenie jakiegoś rodzaju kultu słońca za pomocą ludzkich dekretów, za pomocą dekretów politycznych i praw, a to wszystko uzasadnia przy użyciu ludzkiej filozofii i będzie robił to pod groźbą prześladowania, ale będzie robił to w imieniu chrześcijaństwa. Tak będzie w czasie końca.
Szatan był bardzo cierpliwy. Rok 605 p.n.e. – pojawia się Babilon, rok 539 p.n.e. – zostaje on podbity przez Medopersję, potem rok 339 p.n.e. – ona z kolei zostaje podbita przez Grecję i rok 168 n.e. – Grecja zostaje podbita przez Rzym. Potem rok 476 n.e. – Rzym przechodzi przez pewną przemianę – w roku 476 n.e. upada imperium rzymskie, królestwo zostaje rozbite na części, a kilka lat później, ok. 60 lat później, w roku 538 n.e. powstaje papiestwo. Gdy szatan miał już papiestwo, to królestwo z żelaza i gliny, to był bardzo szczęśliwy: „O tak! Teraz zagarnę chrześcijaństwo. Teraz zniszczę wszystkich wiernych chrześcijan i uczynię z tego świata moje ostateczne imperium!” Teraz szatan był bardzo szczęśliwy. Teraz był jego czas i miał ten czas przez 1260 lat. Gdy jednak przyszedł rok 1798 Bóg nadepnął mu na stopy i szatan zawołał: „Auu!” Został wtedy zraniony i pomyślał: „Co teraz robić?” Myślał, że umrze, to było tak bolesne. Jednak w czasie, gdy królestwo szatana powraca do zdrowia, Bóg wzbudza pewien ruch – ruch Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – kładzie na nim Swoją pieczęć, obdarza go Swoją miłością, daje mu Swoje poselstwa: dziesięć przykazań, sabat, świątynię, poselstwo zdrowia, prawdziwe wykształcenie, dar ducha proroctwa, ponieważ mówi: „Szatanie, myślisz, że zawładniesz tym światem? Dobrze się zastanów. Nie pozwolę ci tego zrobić. Pozwolę ci wrócić do zdrowia, pozwolę, abyś pewnego dnia doznał uleczenia. Zanim jednak zostaniesz uleczony skorzystam ze sposobności, aby wzbudzić mój ruch. Będę go żywił, będę karcił mój kościół, będę przesiewał mój kościół, a gdy kościół będzie gotowy, wtedy pozwolę ci, byś został uzdrowiony. Będziemy więc mieli odkrycie kart pomiędzy twoim królestwem a moim królestwem.”

Mamy zatem jedyne okienko sposobności, by się przygotować. Pomiędzy rokiem 1798 a jakimś czasem w przyszłości, pewnego dnia, ta rana zostanie uleczona – zgodnie z Księgą Objawienia rozdziałem 13 zwierzę, które zostało śmiertelnie zranione zostanie uleczone, a gdy ta rana zostanie uleczona, wtedy cały świat z podziwem będzie patrzył na to zwierzę. Ten dzień nadejdzie. Co to za dzień? W którym roku? Tego nie wiem, ale jedno wiem na pewno, że gdy wyjdzie narodowe prawo niedzielne, gdy wydane zostanie narodowe prawo niedzielne to wiedzcie z całą pewnością, że rana jest uleczona.

Mamy zatem ten czas – od roku 1798 do jakiegoś dnia w przyszłości, gdy wydane zostanie narodowe prawo niedzielne – pomiędzy tymi datami Bóg musi przygotować kościół i On chce mieć armię młodzieży. On chce wszystkich członków kościoła, starych i młodych, ale szczególnie chce młodzieży. Żeby przygotować ten lud daje On zatem mnóstwo poselstw i wiele pouczeń.
Gdy spojrzycie na ten posąg, to rzeczą bardzo ciekawą jest to, że Szatan chce was zaatakować duchowo – przez kult słońca. Chce zaatakować was politycznie – przez ludzkie prawa. Chce zaatakować was umysłowo – przez ludzką mądrość. Chce zaatakować was fizycznie – przez prześladowanie. A w końcu chce zaatakować was w imieniu Boga. Będziecie więc atakowani w każdym aspekcie, w każdy sposób. Dlatego też musimy być silni fizycznie, musimy mieć czysty umysł – patrzcie książka „Wychowanie”. Musimy znać wszystkie doktryny i poselstwa – mamy książki „Wielki bój” i „Patriarchowie i prorocy”. Wiecie o czym mówię.
Nie mamy czasu do stracenia, moi przyjaciele. Ten świat nie będzie istniał w takim stanie do końca. Nie będziemy mieli takiego czasu jak ten na zawsze. Nasz kościół nie ma pozostawać na tym świecie na zawsze. Musimy się przygotować. Skoro o tym wiecie, moi przyjaciele, że mamy tylko krótki czas, to lepiej dwa razy przemyślcie wasze przyszłe plany. Jest mi tak przykro, jestem zazdrosny, gdy widzę mormonów, gdy widzę młodych ludzi chodzących od drzwi do drzwi, aby wykonać dzieło misyjne. Ktoś mi kiedyś powiedział, że mają oni około 75.000 misjonarzy! Taki jest jednak cel szatana między rokiem 1798 a narodowymi prawami niedzielnymi – on chce was omamić, chce was zaangażować, chce abyście byli połowiczni, w połowie nadzy, abyście byli letni – w pewien sposób religijni, ale niepoświęceni, aby gdy Chrystus przyjdzie, było to dla nas zaskoczeniem, a będziemy atakowani pod każdym względem.

Dla tego kościoła istnieje pewien cel, istnieje misja. O, moi przyjaciele, chciałbym rzucić wam wyzwanie: Przygotujcie się! Gdy się przygotowujecie, być może będziecie musieli porzucić waszą pracę, może będziecie musieli przemyśleć wasze wykształcenie. Co chcecie robić? Mamy zbyt wielu lekarzy, zbyt wiele pielęgniarek. Wcale nie mówię, że lekarze i pielęgniarki to coś złego. Wcale tego nie mówię. Potrzebujemy ich. Potrzebujemy jednak znacznie więcej poświęconych lekarzy i pielęgniarek, co wy na to? Potrzebujemy poświęconych biznesmenów, potrzebujemy poświęconych ludzi, którzy pracują przy komputerach, potrzebujemy poświęconych ludzi, którzy pracują w wydawnictwach, potrzebujemy poświęconych ludzi, którzy potrafią wychowywać i kształcić, potrzebujemy 100–tysięcznej młodzieży adwentowej, która poszłaby do wszystkich ludów, narodów i języków głosząc im ewangelię, moi przyjaciele! Potrzebujemy armii młodzieży, a teraz jest właściwy czas zanim będzie za późno, zanim szatan będzie starał się zagarnąć ten świat.

O, moi przyjaciele, chcę wam dzisiejszego ranka rzucić wyzwanie – wyzwanie następującej treści: Nie mówcie po prostu, że poddałem moje życie Chrystusowi, ale przełóżcie to na praktyczne kategorie – oddajcie Bogu przynajmniej 2 lata waszego życia. Może to być po zakończeniu szkoły, zanim pójdziecie na uczelnię, może tak być – 2 lata. To może być w jakimś okresie waszego pobytu na uczelni – 2 lata. To może być po skończeniu uczelni, w porządku – 2 lata. Bądźcie odważni i bądźcie śmiali. To jest dla nas właściwa pora, aby w pełni godzin zaangażować się w pracę misyjną. Co wy na to? Chciałbym was zatem zapytać, kto chciałby oddać swoje życie dziełu głoszenia poselstwa trójanielskiego? Wyszkolcie się w tym! Jest tak wiele szkół, tak wiele uczelni misyjnych. Macie tak wiele różnych sposobów, aby zaangażować się w dzieło Boże. Kto chce się w to zaangażować już teraz? Kto z was chce oddać 2 lata swojego życia? To nie jest tak dużo. To tylko 2 lata. 2 lata. Jeśli chcecie, wyjdźcie do przodu. 2 lata solidnej pracy misyjnej czy to w tym kraju, czy w innym, to nie ma znaczenia. 2 lata. 2 lata, moi przyjaciele. Potrzebujemy armii młodzieży. 2 lata.

wykład nr 3 wygłoszony na Młodzieżowej Generalnej Konferencji w Baltimore, USA w 2006 r. Gregory Peter